Kategoriarkiv: Nyheter

T38 Vänner julbrev 2020

Snart är det bara tomten kvar i MTB-hallen och vi har gjort vår sista arbetsdag för år 2020. Ibland blir det inte som man tänkt sig och det visar det gångna året ett typiskt exempel på. Det viktigaste är att vi inte tappar sugen utan ser ljust på vår tillvaro.
Ett sätt är att vårda vår klenod T38 och förbereda för sjösättning till våren/sommaren 2021. Inriktningen är att vi skall gå provtur och sedan lägga oss vid bojen utanför Marinmuseet. Sedan skall vi vara beredda att kunna genomföra bl.a. medlemsdagen, men det beror ju på. Vi måste ju följa regler och anvisningar som har med Covid-19 att göra. Vi får hoppas att det har lugnat sig då det är aktuellt att låta huvudmotorerna sprida sin ljuva sång. Jag vill framföra ett varmt tack till besättningen samt de som har hjälpt till med T38 men givetvis även våra medlemmar som stöttar oss. Utan ni medlemmar så blir det inget åkande av.
Ta nu väl hand om er och era nära/kära så håller vi tummarna på att vi ses ombord år 2021.

Peter Standert Stålbrand
Ordförande

T38 Vänner årsmöte 1 oktober

T38 Vänners försenade och corona-anpassade årsmöte genomfördes på Marinmuseum torsdagen den 1 oktober. Föreningen fyller 20 år i år, men det tidigare planerade jubileumsfirandet framflyttas pga. pandemin till 2021.

Som väntat blev det inte så många deltagare, 15 medlemmar anslöt. Det var alltså lätt att hålla avstånd i den stora hörsalen. 7 medlemmar hade poströstat.

Årsmötesförhandlingarna inleddes med parentation för de fem medlemmar som avlidit sedan senaste årsmötet.

Till ordförande för mötet valdes Jens-Olof Lindh och de rutinmässiga förhandlingarna genomfördes på rekordsnabba 28 minuter. Efter föredragning av verksamhetsberättelse och ekonomi för 2019, beviljades styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret. Föreningens ordförande samt styrelseledamöter vars mandattid utgick omvaldes på ytterligare 2 år. Sittande revisorer och valberedning fick också nytt förtroende.

Under övriga frågor tilldelades Peter Standert Stålbrand Veteranflottiljens hederstecken för sitt arbete för T38 och föreningen, bland annat som FC och ordförande, av Veteranflottiljens representant Jan Hagberg. Därefter utnämndes Jan Hagberg till hedersmedlem i föreningen för sina insatser, bland annat som ordförande under 14 år.

Efter mötets slut förevisade medlemmen Göran Modig sin nya skalenliga modell av T48. Modellen är under byggnad och Göran berättade med stor entusiasm om modellens tillblivelse och alla de 500 timmar han hittills lagt på modellen. Från tankar om bygget, införskaffande av detaljritningar från bland annat Krigsarkivet, Kockums och andra, till gjutning av form, konstruktion, tillverkning och riktig färgsättning. Modellen har i nuläget skrov, däck, brygga, motorer, propellrar och en snurrande radarantenn.

Därefter visades en nostalgifilm om Kustflottans motortorpedbåtar från 1972.

Kvällen avslutades med en trevlig smörgås med dryck och kaffe i restaurang Skeppsgossen.

Foto: Thomas Chevrell
Se fler bilder i Fotoalbum/Årsmöte 2020

En annorlunda sommar

På grund av conora-pandemin blir det en annorlunda sommar för T38. Vår verksamhet har givetvis påverkats och T38 ligger fortfarande kvar i Mtb-hallen på Lindholmen.

Besättningen har sedan i mars begränsningar att komma in på Marinbasen för att underhålla fartyget och det medgivande om avsteg vi har fått gäller endast på helger med ett fåtal deltagare. Detta har kraftigt bromsat vårt arbete i Mtb-hallen och omöjliggör tills vidare en sjösättning.
Samtliga sällskap som ville ha åkturer under sommaren har också avbeställt sina turer. Årets Marindag i Karlskrona är inställd och stadsmakternas regler om folksamlingar och om att hålla avstånd sätter i princip stopp för att genomföra en medlemsdag. Marinmuseum är tills vidare stängt och vi har många i besättningen som tillhör riskgrupperna, vilket vi skall respektera. Vi kan säkert rada upp fler orsaker till men vi skall vända på detta till något positivt i stället. Nu har vi verkligen möjligheten att komma ikapp med det underhåll m m som inte hunnit med under årens lopp.
När det gäller vårt inställda årsmöte i mars så får vi återkomma, men vi skall försöka genomföra det på något sätt under hösten.

Till de som inte är medlemmar men som funderar på att bli det för att stödja vår verksamhet: Om ni betalar in medlemsavgiften i år så kan ni tillgodoräkna er medlemskap även under 2021. Se under Bli medlem på startsidan!

Bilden visar T38 i Mtb-hallen.

Medlemsdagen den 3 augusti

Årets medlemsdag, den tjugonde i ordningen, bjöd på växlande väder. På förmiddagen soligt och varmt och på eftermiddagen kom några ordentliga åskskurar som gjorde att deltagarna på några turer blev ordentligt blöta. Alla var glada och nöjda ändå.

Fem åkturer genomfördes mellan kl. 0930 och 1500 och det var 58 medlemmar som fick tillfälle att medfölja på en åktur på de yttre fjärdarna. Ett normalt deltagande om man jämför med tidigare år.  Vi fick också några nya medlemmar under dagen. Denna gång provade vi med att ha sekretariatet på kajen där T38 förtöjer och det funkade alldeles utmärkt trots regnet.

Göran Modig med sin lilla T16 deltog även i år. Tyvärr fick den efter några rundor haveri ena drivlinan.  Göran reparera på plats men det lyckades inte då han saknade rätt verktyg.

Stort tack till de medlemmar som deltog och som stödjer vår verksamhet!

Foto: Jens-Olof Lindh

Fler bilder finns i Fotoalbum 2019.

T38 åter i sitt rätta element

Onsdagen den 8 maj lämnade T38 sitt vinteride i Mtb-hallen.  Sjösättningen gick snabbt och bra med hjälp av bogserbåt från Marinbasen och kl. 1240 förtöjdes hon i vid Wasa-skjulet.
Nu återstår några dagars fortsatta rustningsarbeten innan vi kan genomföra provtur och förtöja vid Marinmuseum.

Årsmöte den 28 mars

Årets årsmöte genomfördes den 28 mars på Marinmuseum. Vid mötet deltog 27 medlemmar. Årsmötesförhandlingarna, som leddes av sittande ordförande, genomfördes på rekordkorta 25 minuter.

Vid genomgång av verksamhetsberättelsen för 2018 kunde konstateras att det ekonomiska resultatet för föreningen blivit bättre än väntat trots minskat antal medlemmar.  Däremot har generösa bidrag från medlemmar varit större än tidigare år. Styrelsen beviljades därefter ansvarsfrihet för verksamhetsåret.
Budgeten för 2019 fastställdes och medlemsavgifterna för 2020 beslutades oförändrade.

Ett förslag från styrelsen om ändring i stadgarna vad avser styrelsens sammansättning klubbades för andra gången. Beslutet innebär i princip att styrelsesuppleanterna blir ordinarie styrelseledamöter.

Vid val av styrelseledamöter vars mandattid utgick blev det ett nyval då Stefan Olovsson ersatte Thomas Chevrell som styrelseledamot. Övriga styrelseledamöter omvaldes. Även ”sittande” revisorer och valberedning omvaldes, förutom att Thomas Chevrell ersatte Hans-Åke Hansson i valberedningen.

Under övriga frågor utdelade Jan Hagberg Veteranflottiljens hederstecken, ”för förtjänstfullt arbete i Veteranflottiljen”, till Peter Fredriksson som deltagit i T38 besättning sedan 1997, varit fartygschef sedan 2003 och tillhört styrelsen på olika poster sedan 2006. Thomas Chevrell tilldelades Mtb-vapnets vapensköld för sina insatser i föreningens styrelse under 4 år.

Efter ett middagsuppehåll var det dags för årets föreläsning. Docenten i psykologi vid Lunds universitet, Clemens Weikert, som bland annat deltagit i utredningen av säkerhetskulturen i Försvarsmaktens helikopterverksamhet på uppdrag av SHK, höll en intressant och lättfattlig föreläsning om detta ämne med exempel på olyckor och tillbud.

Foto: Thomas Chevrell

Fler bilder i Fotoalbum

 

 

Medlemsdagen den 25 augusti

Årets medlemsdag, lördagen den 25 augusti, blev en bra dag trots att vi i ett sent skede flyttade från Marindagen i Örlogshamnen till Marinmuseum.Vädret var med oss och vi kunde genomföra fem åkturer på de yttre fjärdarna mellan kl. 0930 och 1500, med totalt 58 medföljande medlemmar.  Vi fick dessutom några nya medlemmar under dagen.
Medlemmen Göran Modigs radiostyrda modell av T16, längd ca 2 meter, väckte stor uppmärksamhet då den under dagen körde runt i hamnbassängen.
Stort tack till de medlemmar som deltog och som stödjer vår verksamhet!
Foto: Rolf Olsson

Fler bilder i Fotoalbum 2018

T38 är sjösatt

Torsdagen den 31 maj sjösattes T38 från sitt vinteride i Mtb-hallen och ligger nu på sin vanliga plats vid Wasaskjulet på Lindholmen. Nu fortsätter en tids underhållsarbeten och rustning vi kaj innan provtur och förtöjning vid Marinmuseum.
Foto: Peter Standert Stålbrand

Årsmötet den 22 mars

Årets årsmöte genomfördes den 22 mars på Sjöofficersmässen. Vid mötet deltog 22 medlemmar. Dessutom deltog några medlemmar från SOSK vid den inledande föreläsningen. Äldste deltagare Christer Fredholm (91), yngste deltagare Joel Stålbrand (19).

I år liksom tidigare år hade en föreläsare inbjudits.  Denna gång var det Hans Hedman från Varvshistoriska föreningen i Karlskrona som berättade under rubriken Lindholmens historia och varvshistoria i allmänhet.
Under ett intressesant och spännande föredrag berättades det historia. Från byggnaderna på Lindholmen på Örlogsvarvet, Repslagarbanan, Wasaskjul och Polhemsdockan till slaget vid Hogland under befäl av General-Amiralen Puke som bröts sig ut och loss från den ryska seglande hären. Om byggnation av de gamla regalskeppen, inhämtande av virke till dessa från ekar på Visingsö till dagens byggteknik av fartyg. Dessutom om Varvshistoriska föreningens framtida planer m m. En mycket uppskattat historielektion från 1600-tal till nutid.

Efter ett middagsuppehåll inleddes årsmötesförhandlingarna med en parentation för de medlemmar som avlidit sedan förra årets möte, Hans Lineskär och Ewert Nilsson. Därefter valdes Sven-Åke Assarsson Söderbjörk som ordförande för årsmötesförhandlingarna.
Vid redovisningen av verksamhetsberättelsen för 2017 kunde konstateras att T38:as verksamhet under året varit något begränsad men att det ekonomiska resultatet för föreningen, bland annat tack vare många frivilliga bidrag från medlemmar, blivit bättre än väntat. Styrelsen beviljades därefter ansvarsfrihet för verksamhetsåret.
Vid årets årsmöte valdes en ny ordförande, Peter Standert Stålbrand, som tidigare varit ledamot i styrelsen och som tjänstgör som fartygschef på T38.
Som ersättare för Peter som ordinarie ledamot i styrelsen invaldes Jens-Olof Lindh. Dick Nilsson, som tidigare varit styrelsesuppleant, invaldes som ordinarie ledamot som ersättare för Lars Nilsson som i sin tur valdes som styrelsesuppleant. Sittande revisorer omvaldes och som ersättare för Sven-Åke Assarson Söderbjörk i valberedningen invaldes tidigare ordföranden Jan Hagberg. Lite ”snurr” på folket, alltså.
Ett förslag från styrelsen om en stadgeändring som berör styrelsens sammansättning godkändes för första gången av årsmötet. Förslaget kräver dock beslut på två föreningsmöten för att bli giltigt. Under övriga frågor utdelade Jan Hagberg Veteranflottiljens hederstecken, ”för förtjänstfullt arbete i Veteranflottiljen”, till Thomas Fagö som tilldelats hederstecknet 2017 men som då inte kunde delta vid årsmötet. Årets hederstecken tilldelades Sven-Åke Assarson Söderbjörk, som tillhört besättningen sedan 1998 och som varit vice ordförande i föreningen under många år, och Sten Blomgren som tilldelades hederstecknet för sina insatser som besättningsman på T38 sedan 2001.

Slutligen avtackades avgående ordföranden Jan Hagberg för de 14 år som han har varit ordförande, för de 4 år han varit vice ordförande och för de år på 1990-talet som han var engagerad i restaureringen av T38 till ett levande museifartyg. Lars Nilsson överlämnade under varma applåder Mtb-vapnets vapensköld och en påse med ”godis”. Därefter tackade Janne för sig.

Lars Nilsson
Foto: Christoffer Persson
Fler bilder finns i Fotoalbum 2018