Årsmötet den 2 mars

Årets årsmöte genomfördes den 2 mars på Sjöofficersmässen, Karlskrona. Vid mötet deltog 27 medlemmar. Dessutom deltog några medlemmar från SOSK vid den inledande föreläsningen.

Mötet inleddes med en mycket intressant och uppskattad föreläsning av Kmd 1gr Nils-Ove Jansson under ämnet ”Ubåtskränkningar under kalla kriget och i nutid”.
Efter föreläsningen var det dags för middag i Sjöofficersmässens stora matsal och därefter startade årsmötesförhandlingarna.

Årsmötet inleddes med en parentation för de medlemmar som avlidit sedan förra årets möte. Denna gång var det hela sex avlidna medlemmar som skulle hedras.

Vid redovisningen av verksamhetsberättelsen för 2016 kunde konstateras att T38:as verksamhet under året varit något begränsad men att det ekonomiska resultatet för föreningen, bland annat tack vare många frivilliga bidrag från medlemmar, blivit mycket bättre än väntat. Styrelsen beviljades därefter ansvarsfrihet för verksamhetsåret.
Samtliga styrelseledamöter vars mandattid utgick vid mötet omvaldes, vilket innebär att styrelsens sammansättning för 2017 ser exakt ut som förra året. Även sittande revisorer och valberedning omvaldes.
Till årets årsmöte hade inkommit en motion från en medlem. Motionen handlade om att (1) ge styrelsen i uppdrag att arbeta för ett större samarbete med liknande föreningar i närområdet samt att (2) arbeta för en gemensam klubblokal för dessa föreningar. Efter ordförandens redovisning av styrelsens yttrande över motionen beslöts att ge styrelsen i uppdrag att arbeta för motionens punkt 1.

Under övriga frågor utdelade ordföranden Veteranflottiljens hederstecken, ”för förtjänstfullt arbete i Veteranflottiljen”, till Björn Edarp. Även Thomas Fagö hade tilldelats årets hederstecken, men han kunde tyvärr inte närvara vid mötet.

Ett mycket trevligt årsmöte var genomfört.

Foto: Claes Persson
Se fler bilder i Fotoalbum