T38 Vänner årsmöte 21 mars

Årets årsmöte genomfördes den 21 mars på Marinmuseum. Vid mötet deltog 22 medlemmar.

Mötet inleddes av ordförande Peter med parentation för en avliden medlem. Hans Westerholm.som avled den 23 januari 2024.

Till att leda årsmötesförhandlingarna, som genomfördes på 28 minuter, valdes vice ordförande Jens Olof Lind som mötesordförande.
Vid genomgång av verksamhetsberättelsen för 2022 kunde konstateras att det under året inte blivit så mycket gångtid. Däremot har mycket tid ägnats åt underhåll. Bland annat har reparation av avgasrör genomförts.

Den ekonomiska berättelsen visade däremot att kostnaderna för underhåll blivit större än tidigare år. Därför har det blivit ett minusresultat på 11 208, 56 kr. Ekonomin är trots detta gstabil då föreningen har ett tillfredsställande eget kapital.

Antalet medlemmar har också ökat något jämfört med 2022.Därefter beviljades styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2022.

Budgeten för 2024 fastställdes och medlemsavgifterna för 2025 beslöts att höjas. För enskild medlem till 300 kr och för familj 600 kr. Årsavgift för föetagsmedlem beslutades oförändrad.

Val av styrelseledamöter, vars mandattid utgick,resulterade i omval av Peter Standert Stålbrand som ordförande på ytterligare två år.,Cslle Lindell avgick som styrelseledamot och ersates av Thomas Chevrell. Dick Nilsson avick som styrelseledamot utan ersättare och Lars Nilsson fortsätter som ensam kassör.RevrevisorenaFredrik Åkessonoch Sven-Åke A Söderbjörk, med Björn Lindmar som suppleant,omvaldesoch i valberedningen ingår Bengt Bökberg som ersättare för Thomas Chevrell.

Under övriga frågor meddeladeJan Hagbergatt Veteranflottiljens hederstecken, ”för förtjänstfullt arbete i Veteranflottiljen”, i år tilldelas Mikael Anderssonnsom tillhört besättningen sedan år 2000
Medlemmen Ingvar Stenmark överlämnade därefter ett inramat fotografi på 38 från 2023.

Efter en kort paus var det dags för årets föreläsning. Örlogskapten Hans Tornerhjelm berättade om hur det varit  att tjänstgöra som adjutant hos H M konungen undermånga år.

Därefter intogs en god middag i restaurang Skeppsgossen.

Las Nilsson

Foton: Thomas Chevrell

Fullständigt protokoll kan tillsändas medlem på begäran. Kontakta info@t38.se !