Årsmöte den 28 mars

Årets årsmöte genomfördes den 28 mars på Marinmuseum. Vid mötet deltog 27 medlemmar. Årsmötesförhandlingarna, som leddes av sittande ordförande, genomfördes på rekordkorta 25 minuter.

Vid genomgång av verksamhetsberättelsen för 2018 kunde konstateras att det ekonomiska resultatet för föreningen blivit bättre än väntat trots minskat antal medlemmar.  Däremot har generösa bidrag från medlemmar varit större än tidigare år. Styrelsen beviljades därefter ansvarsfrihet för verksamhetsåret.
Budgeten för 2019 fastställdes och medlemsavgifterna för 2020 beslutades oförändrade.

Ett förslag från styrelsen om ändring i stadgarna vad avser styrelsens sammansättning klubbades för andra gången. Beslutet innebär i princip att styrelsesuppleanterna blir ordinarie styrelseledamöter.

Vid val av styrelseledamöter vars mandattid utgick blev det ett nyval då Stefan Olovsson ersatte Thomas Chevrell som styrelseledamot. Övriga styrelseledamöter omvaldes. Även ”sittande” revisorer och valberedning omvaldes, förutom att Thomas Chevrell ersatte Hans-Åke Hansson i valberedningen.

Under övriga frågor utdelade Jan Hagberg Veteranflottiljens hederstecken, ”för förtjänstfullt arbete i Veteranflottiljen”, till Peter Fredriksson som deltagit i T38 besättning sedan 1997, varit fartygschef sedan 2003 och tillhört styrelsen på olika poster sedan 2006. Thomas Chevrell tilldelades Mtb-vapnets vapensköld för sina insatser i föreningens styrelse under 4 år.

Efter ett middagsuppehåll var det dags för årets föreläsning. Docenten i psykologi vid Lunds universitet, Clemens Weikert, som bland annat deltagit i utredningen av säkerhetskulturen i Försvarsmaktens helikopterverksamhet på uppdrag av SHK, höll en intressant och lättfattlig föreläsning om detta ämne med exempel på olyckor och tillbud.

Foto: Thomas Chevrell

Fler bilder i Fotoalbum